หลายคนคิดว่าวิธีการปรุงอาหารแบบ “ปิ้ง” กับ “ย่าง” นั้นเหมือนกัน ดังที่ชอบเรียกติดปากว่า “ปิ้งย่าง” ถึงแม้จะเป็นการทำอาหารให้สุกด้วยการนำไปวางบนไฟเหมือนกัน แต่แท้จริงแล้วปิ้งกับย่างมีความแตกต่างกัน ตามความหมายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุความหมายของปิ้งกับย่างไว้ดังนี้

อ่านต่อ